Regulamin świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line przez Kancelarię Adwokacką Joanna Dobkowska 

§ 1

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zawierania przez Kancelarię Adwokacką Joanny Dobkowskiej, zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: http://joannadobkowska.pl
 2. Kancelaria świadczy usługi prawnicze drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w formie porad prawnych on-line za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Porad prawnych udzielać będzie adwokat Joanna Dobkowska wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie pod nr 5071 oraz prowadząca Kancelarię Adwokacką w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55/7, 00-542 Warszawa, posiadająca NIP 521-345-88-95.
 4. Zapytania za pośrednictwem strony internetowej może kierować do adwokata każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, zwani dalej „Klientami”.
 5. Klient może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Kancelarii.

§ 2

 Usługi

Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na:

 • analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej;
 • przygotowaniu pisma procesowego;
 • przygotowaniu opinii prawnej;
 • przygotowaniu umowy, regulaminu, statutu;

zwane dalej „Usługami”.

§ 3

 Sposób świadczenia usług
 1. Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:
  • Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej http://joannadobkowska.pl/porady-online/ zapytanie o możliwość udzielenia porady prawnej przez Kancelarię. Zapytanie powinno zawierać opis stanu faktycznego i problemu prawnego oraz rodzaj Usługi, którą jest zainteresowany Klient. W razie potrzeby Klient powinien załączyć do wiadomości skany wszystkich niezbędnych dokumentów;
  • po zapoznaniu się z treścią wiadomości Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi;
  • w przypadku posiadania przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania Usługi, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail, zwaną dalej „Potwierdzeniem”, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę;
  • w przypadku przyjęcia warunków zawarcia umowy przez Klienta, powinien on uiścić w oparciu o fakturę wystawioną przez Kancelarię, wynagrodzenie za Usługę na rachunek bankowy Kancelarii;
  • po otrzymaniu uzgodnionego wynagrodzenia, Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi w umówionym terminie.
 2. Kancelaria świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Informacje o Usługach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania do Kancelarii prawidłowo wypełnionego formularza zapytania.
 5. Usługi świadczone są odpłatnie za wynagrodzeniem podanym przez Kancelarię w Potwierdzeniu.
 6. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.
 7. W momencie wysłania do Klienta Potwierdzenia, zostaje zawarta umowa pomiędzy Kancelarią a Klientem na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zaksięgowania wynagrodzenia za Usługę na rachunku bankowym Kancelarii.
 8. W przypadku niemożności wykonania Usługi, Kancelaria niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i umożliwi mu rezygnację z Usługi za zwrotem uiszczonego wynagrodzenia.
 9. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem i umożliwieniu mu odstąpienia od umowy.

§ 4

Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność
 1. Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę, w szczególności z prawem zatrzymania części wynagrodzenia za już wykonaną usługę.
 2. Kancelaria ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Kancelaria może odstąpić od umowy, w przypadku gdy:
  • Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Usługi;
  • w celu wykonania usługi okaże się niezbędny osobisty kontakt z Kancelarią, a nie będzie on możliwy;
  • zachodzą okoliczności wskazane w Uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 roku oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) – do pobrania na stronie: http://www.nra.pl/nra.php?id=568&rtnl=1.
 4. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Zamówienia w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 5. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 6. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi, Klient może zgłosić reklamacje w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi w formie wiadomości e-mail. Kancelaria ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 7 dni w formie wiadomości e-mail.
 7. Kancelaria zapewnia, że adwokat świadczący usługi zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska udzielając pomocy prawnej.

§ 5

Polityka prywatności
 1. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kancelarii zapytanie zachodzi konieczność podania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 2. W chwili akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu wykonania Usługi.
 3. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać pliki typu cookie, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookie są nieszkodliwe dla komputera Klienta oraz dla danych Klienta. Warunkiem działania plików typu cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę Klienta i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Istnieje możliwość zablokowania plików typu cookie w ustawieniach przeglądarki.

§ 6

Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności:
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.),
  • uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 roku oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – do pobrania ze strony: http://www.nra.pl/nra.php?id=568&rtnl=1.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.adwokatkasprzak.pl. W momencie akceptacji Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.