Specjalizacja w kilku dziedzinach prawa umożliwia zagwarantowanie najwyższego poziomu świadczonych usług.

Sprawy Frankowe

Sprawy frankowe prowadzimy zarówno dla kredytobiorców przeciwko bankom jak i w obronie kredytobiorców przeciwko roszczeniom skierowanym przez banku do jego klientów.

Uzyskaj więcej informacji o sprawach frankowych

Głównym przedmiotem działań kancelarii w zakresie prawa spółek jest:

 • doradztwo w doborze optymalnej formy prawnej dla prowadzonej działalności ;
 • zakładanie i rejestrowanie spółek, oddziałów, przedstawicielstw;
 • bieżąca obsługa korporacyjna (m.in. obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, obsługa rejestracji w KRS, przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej);
 • pomoc dla Klientów przy pozyskiwaniu kapitału;
 • wszelkiego rodzaju restrukturyzacje spółek (fuzje i przejęcia, podziały, przekształcenia);
 • doradztwo oraz reprezentacja przy sporach korporacyjnych.

W ramach praktyki prawa pracy kancelaria świadczy następujące usługi:

 • audyty prawne z zakresu prawa pracy;
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej (m.in.: umowy o pracę, kontrakty managerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności);
 • sporządzenie i weryfikacja regulaminów pracy, wynagradzania, telepracy; statuty, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe;
 • obsługa zwolnień zbiorowych i indywidualnych;
 • reprezentacja w sporach z zakresu prawa pracy – zarówno przed sądami jak i w negocjacjach (w tym w sprawach związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem seksualnym);
 • szkolenia z zakresu prawa pracy.

W razie wszczęcia postępowania karnego, jako adwokat zapewniam reprezentację na wszystkich etapach postępowania. Od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe, po postępowanie wykonawcze.

Mam duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dyscyplinarnych przed organami odpowiedzialności zawodowej.

W ramach praktyki prawa karnego gospodarczego dokonuję wszelkich  koniecznych czynności, w tym w szczególności przygotowuję:

 • zawiadomienia  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 • prywatne akty oskarżenia;
 • środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje bądź kasacje),
 • wnioski o naprawienie szkody w postępowaniu karnym,
 • pisma w postępowaniu karnym wykonawczym.
 • przygotowywanie umów w zakresie międzynarodowego obrotu handlowego;
 • opiniowanie, sporządzanie umów przewozu i spedycji w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego CMR;
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń transportowych;
 • odwołania od kar (ITD) nakładanych na przewoźników.

Kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie windykacji:

 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi;
 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami, przygotowywanie i opiniowanie ugód;
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • prowadzenie procesów przeciwegzekucyjnych.

Kancelaria oferuje w szczególności:

 • pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej rozpoczynanej działalności;
 • pomoc w doborze odpowiedniego modelu opodatkowania przedsiębiorstwa;
 • reprezentację przed odpowiednimi organami lub sądami w postępowaniu rejestracyjnym działalności gospodarczej;
 • stałą  obsługę i doradztwo prawne, w tym konstruowanie i negocjowanie umów z kontrahentami, sporządzanie regulaminów, porozumień;
 • usługi prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej firmy (prawa autorskie, własność przemysłowa, domeny internetowe oraz znaki towarowe);
 • windykację należności pieniężnych;
 • obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich itp.

W zakresie obszaru prawnego związanego z branżą e-commerce kancelaria oferuje Klientom:

 • sporządzanie regulaminu sklepu internetowego z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przeprowadzanie analizy prawnej istniejącego regulaminu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zapisów z rejestru klauzul niedozwolonych,
 • dostosowanie istniejącego regulaminu do obowiązujących przepisów prawa,
 • prowadzenie monitoringu przepisów prawnych regulujących kwestie związane z funkcjonowaniem sklepów internetowych oraz zmian wprowadzanych do rejestru klauzul niedozwolonych,
 • udzielanie porad prawnych związanych z funkcjonowaniem sklepów internetowych oraz praw konsumentów i skorelowanych z nimi obowiązków sprzedawcy,
 • ochrona danych GIODO,
 • reprezentowanie Klientów w zakresie prowadzonych postępowań przed UOKIK i GIODO.